Vigtige arter i området.
vejledende skema til registrering af ynglefugle
Dato
Adfærd
Lokalitet
Klokken
Note
Stor Hornugle
februar - marts tudende skovene fra skumring til midnat kan i princippet høres året rundt
Trane
medio februar - marts hævder territorrium med en kraftig skrigen. heder og moser fra solopgang og en times tid frem kan høres på lang afstand, men er tavse i rugetiden og mens de har unger der ikke er flyvefærdige
medio juli til medio august fouragerer på marker med flyvefærdige unger høstede marker eller græsmarker fra solopgang til midt på formiddagen og igen om eftermiddagen
Duehøg
marts/april display-flugt større skovområder op ad formiddagen bliver på yngleterritoriet
Grønspætte
marts/april territorie hævdende blandingsskov formiddagen
Sortspætte
marts/april territorie hævdende og kaldende blandingsskov hele dagen standfugl, så parret er i territoriet hele året.
Rød Glente
Marts/april etablering i yngleområdet løvskov/blandingsskov, nok nemmest at se uden for skoven. Hele dagen kan være under etablering her i området.
juni/juli fødesøgende op ad dagen, som med andre rovfugle
Lille Flagspætte
april, med vægt på sidste halvdel territoriehævdende Ellesumpe og naturskov med døde træer formiddag observeret i naturskoven i Lindet skov
Sortstrubet
Bynkefugl
fra april til ind i september syngende, varslende heder og hedemoser hele dagen dejlig fugl, som kan registreres over en lang periode
Turteldue
primo maj til primo juli kurrende nåleskov morgen/formiddag
Hvepsevåge
sidste halvdel af maj kredsende over skoven guirlande- territorieflugt løvskov/blandingsskov op ad formiddagen fra kl. 10 bedst i solskin og spredte skyer, så er termik
juli fouragerende evt. med bytte i kløerne moser, enge hele dagen, men igen bedst lidt op ad dagen.
Vendehals
maj og primo juni syngende åben skov og tør bund formiddag
ultimo maj & primo juni syngende Hedemoser nok bedst om formiddagen der kan være ikke ynglende trækfugle gennem hele ynglesæsonen som kan finde på at synge. - varsler kraftigt hvis der er æg/unger.
Tinksmed
hele juni varslende
Natravn
fra starten af juni til medio juli snurrende

/territoriehævdende

nåleskov og hede under tilgroning fra 22.30 til midnat, men er aktiv hele natten Bedst i stille vejr
Rødrygget tornskade
Juli og første halvdel af august familieflokke og varslende fugle åbne områder i skoven og langs læhegn mm. Op ad dagen når solen har fået magt Kan nemt overses på morgenture - da de først bliver aktive når insekterne kommer igang.